Elżbieta Streker-Dembińska
strona prywatna
2018 Wybory samorzadowe
Moje priorytety
Dla Konina i jego mieszkańców
Program KKW Lewica Razem
2014 Wybory samorządowe
Moje priorytety
Manifest SLD LEWICA RAZEM
2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego
PES Partia Europejskich Socjalistów
Kandydaci SLD-UP
Moje priorytety

Rozwój Konina

·      wykorzystanie środków Unii Europejskiej dla podnoszenia atrakcyjności i konkurencyjności miasta
·      przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych i ich promocja
·      otwarcie na nowe inicjatywy gospodarcze m.in. badanie, udostępnienie i wykorzystanie złoża wód geotermalnych
·      działanie na rzecz rozwoju sieci komunikacyjnej, budowy obwodnicy i modernizacji drogi krajowej nr 25 w kierunku północnym
·      wspieranie lokalnej polityki podatkowej sprzyjającej tworzeniu innowacyjnych miejsc pracy
·      dbanie o dobrą jakość środowiska m.in. wybudowanie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
·      wspieranie nowoczesnej edukacji i kreatywności mieszkańców w każdym wieku oraz  tworzenie warunków dla rozwoju różnych form dokształcania i doskonalenia
Poprawa jakości życia mieszkańców
·      prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej– budowa większej ilości mieszkań komunalnych i socjalnych
·      zapewnienie pełnej dostępności żłobków i przedszkoli
·      tworzenie warunków do rozwoju usług w obszarze kultury, sportu i rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku
·      rozwój zdrowotnych i opiekuńczych usług dla mieszkańców w ramach programów samorządowych
·      inicjowanie i wspieranie lokalnego systemu pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
Współdziałanie
·      włączanie mieszkańców do procesów decyzyjnych w programach społecznych oraz realizacji lokalnych inicjatyw gospodarczych (m.in. budżet obywatelski, powierzanie zadań w drodze konkursów)
·      wspieranie inicjatyw organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych